Metoda Tomatisa® to program składający się z fazy pasywnej polegającej na słuchaniu oraz z fazy aktywnej, polegającej na ekspresji głosowej. Jak każda metoda pedagogiczna, również Metoda Tomatisa® powinna być stosowana w sposób odpowiednio intensywny, powtarzany i przedzielony okresami przerw, które służą przyswojeniu jej efektów. Każdy program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika i dobrany przez certyfikowanego specjalistę Metody Tomatisa po przeprowadzeniu ogólnego bilansu uwagi słuchowej. Seanse słuchowe mogą odbywać się także w domu.


Przed rozpoczęciem programu

Konsultacja z terapeutą, test uwagi słuchowej.

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to urządzenie, które pozwala precyzyjnie określić profil uwagi słuchowej poprzez ocenę sposobu przetwarzania informacji dźwiękowych przez mózg. Test stosowany jest przez specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z obsługi urządzenia oraz interpretacji wyników testu (czyli specjaliści po drugim i dalszych stopniach szkolenia).

Rodzice mają dostęp do internetowej platformy ewaluacyjnej, tzw.TED (Tomatis® Evaluation Database). Znajdują się tam kwestionariusze dotyczące czterech głównych aspektów rozwoju (motorycznego, emocjonalnego, słuchowego oraz dotyczącego uwagi), które pozwalają specjaliście Metody Tomatisa® określić profil dziecka i wyznaczyć kierunki poprawy.

Programy słuchowe

3 lub 4 sesje, każda przez 14 dni

Sesje słuchowe polegają na słuchaniu programu muzycznego odpowiednio dobranego przez specjalistę. Do słuchania służy urządzenie TalksUp®.

TalksUp® jest lekki i małych rozmiarów. W większości przypadków możliwe jest słuchanie programu w domu lub też w gabinecie specjalisty.  Podczas słuchania zalecane jest odprężenie. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych konkretnych czynności: można rysować, chodzić, bawić się itd. Należy natomiast unikać każdej czynności, która może nam się wydawać stresująca lub wymaga zbyt dużego skupienia uwagi. Ponadto niewskazane jest żucie gumy czy jedzenie, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych (unikamy wpatrywania się w ekran).

Pomiędzy sesjami należy zrobić kilkutygodniową przerwę. Przerwy można nazwać „fazami przyswajania” efektów Metody.

Organizacja:

- między 1 a 2 sesją: przerwa około 1 miesiąca;

- między 2 a 3 sesją: przerwa 1,5 - 2 miesiące;

- między 3 a 4 sesją: przerwa 3 - 4 miesiące w przypadku specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dyspraksja, dysfazja, zespół deficytów uwagi, zaburzenia funkcji wykonawczych); przerwa 2 - 3 miesiące, gdy występują: całościowe zaburzenia rozwoju (zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaburzenia relacji społecznych, ograniczone zainteresowania lub powtarzalne zachowania), poważne dysfunkcje mózgu (uraz, afazja itp.), niespecyficzne zaburzenia uczenia się (deficyt sensoryczny, intelektualny, zaburzenia osobowości, braki środowiskowe).

Pomiędzy sesjami pacjent w domu może używać słuchawek Forbrain® 15 - 30 min dziennie.

Każdy z etapów trwa 14 dni. Czas trwania programu od 40 min do 1h 20 min dziennie.

Dzieciom do lat 13 podczas sesji Tomatis musi towarzyszyć opiekun dorosły. 

FORBRINE (faza aktywna)

Słuchawek Forbrain® można używać podczas każdego etapu Metody Tomatisa®, jako uzupełnienie seansów słuchowych. Słuchawki zostały opracowane tak, by umożliwiały pracę nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości skorzystania z programu Metody Tomatisa®, zalecamy korzystanie ze słuchawek Forbrain® jako narzędzia stymulującego słuchanie, uwagę i słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne.